Paikuse valla üldplaneering

12.06.14


Paikuse valla üldplaneering on kehtestatud Paikuse Vallavolikogu 16. juuni 2009. a määrusega nr 8.

 

Üldplaneeringu ülevaatamine

 

Via Baltica teemaplaneering

Via Baltica teemaplaneeringu kaart Paikuse valla osas, mis on kehtestatud Pärnu maavanema poolt 01.10.2012 (trassi asukoht muutunud võrreldes meie kehtiva üldplaneeringuga). Planeeritud Via Baltica trassikoridoris kehtivad maakasutustingimused on fikseeritud Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" seletuskirjas.