SOTSIAALTOETUSED

3.11.17

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigipoolne toetus abivajajatele, mille maksmist korraldab kohalik omavalitsus.

Alused toimetulekutoetuse määramiseks ja maksmiseks sätestab „Sotsiaalhoolekande seadus". Toimetulekupiiri suurus kehtestatakse igal aastal Riigieelarve seadusega.
Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kelle netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist, kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses, on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse juures arvestatavaid eluasemekulusid Paikuse vallas reguleerib „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks".

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Perekonna sissetulekute hulka arvatakse kõikide pereliikmete eelneva kolme kuu tulud, välja arvatud:

 • ühekordsed toetused, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavad toetused, välja arvatud puudega vanema toetus;
 • riigi tagatisel antud õppelaen;
 • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstav stipendium ning sõidu- ja majutustoetus;
 • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhine õppetoetus;
 • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstav kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;
 • vajaduspõhine peretoetus.

Põhjalikum informatsioon Sotsiaalministeeriumi kodulehelt:  http://www.sm.ee/et/vajaduspohine-peretoetus

KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.Toetused jagunevad sissetulekutest sõltuvateks ja sissetulekutest sõltumatuteks.Pere sissetulekutest sõltuvad toetused:

 •  peretoetus

Pere sissetulekutest mittesõltuvad toetused:     

 •  sünnitoetus
 •  matusetoetus
 •  hooldajatoetus
 •  erakorraline toetus

Sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Paikuse valla pereabikomisjonile.Avaldused arutab läbi Paikuse valla pereabikomisjon.

Vallavalitsuse raamatupidamine kannab toetuse summa isiku arveldusarvele, maksab toetuse välja sularahas või teeb ülekande arve alusel teenust osutanud füüsilisele või juriidilisele isikule viie tööpäeva jooksul peale pereabikomisjoni koosoleku otsust.

Toetuse taotlemist ja määramist Paikuse vallas reguleerib Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord".