Sotsiaalteenused

7.06.17

Sotsiaalteenus on isiku või tema perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.
 

  Paikuse Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:

 
 • koduteenus
 • väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
 • tugiisikuteenus
 • isiku hooldus
 • isikliku abistaja teenus
 • varjupaigateenus
 • turvakoduteenus
 • sotsiaaltransporditeenus
 • eluruumi tagamine
 • võlanõustamisteenus
 • lapsehoiuteenus
 • muu tugiteenus

Teenuste taotlemist ja määramist Paikuse vallas reguleerib Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord"

 

Parkimiskaardi väljastamine

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule mitte autole, seega on parkimiskaardi kasutamine lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.
Väljastamise tingimused:
 • parkimiskaart antakse isikule tasuta;
 • parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev;
 • kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
 • tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente;
 • lapsele või pensioniealisele puudega isikule on parkimiskaardi väljaandmise aluseks SKA poolt väljastatud puuet tõendav dokument ning lisaks pere- või eriarsti teatis, mis tõendab, et lapsel või pensioniealisel isikul on liikumis- või nägemisfunktsioonihäire vähemalt keskmise puuderaskusastme tasemel;
 • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikud peavad esitama pere- või eriarsti teatise ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, mis tingib abivahendi kasutamist (ratastool, kargud) või ajutise nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta. Teatis peab sisaldama eelpool nimetatud funktsioonihäire olemasolu märget ning ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde eeldatavat möödumise perioodi.
Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.
Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarstitõendi alusel.

 

Parkimiskaarte väljastab Paikuse Vallavalitsuses sotsiaaltöö spetsialist. Selleks esitab inimene 3x4 cm pildi ja nõutavad dokumendid.