Sotsiaalteenused

19.04.16

Sotsiaalteenus on isiku või tema perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.
 

Parkimiskaardi väljastamine

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule mitte autole, seega on parkimiskaardi kasutamine lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.
Väljastamise tingimused:
 • parkimiskaart antakse isikule tasuta;
 • parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev;
 • kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
 • tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente;
 • lapsele või pensioniealisele puudega isikule on parkimiskaardi väljaandmise aluseks SKA poolt väljastatud puuet tõendav dokument ning lisaks pere- või eriarsti teatis, mis tõendab, et lapsel või pensioniealisel isikul on liikumis- või nägemisfunktsioonihäire vähemalt keskmise puuderaskusastme tasemel;
 • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikud peavad esitama pere- või eriarsti teatise ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, mis tingib abivahendi kasutamist (ratastool, kargud) või ajutise nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta. Teatis peab sisaldama eelpool nimetatud funktsioonihäire olemasolu märget ning ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde eeldatavat möödumise perioodi.
Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.
Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarstitõendi alusel.
Parkimiskaarte väljastab Paikuse Vallavalitsuses sotsiaaltöö spetsialist. Selleks esitab inimene 3x4 cm pildi ja nõutavad dokumendid.
 

Sotsiaalnõustamine


Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
Sotsiaalnõustamist korraldab oma igapäevases töös sotsiaaltöö spetsialist ja lastekaitse spetsialist.
 

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele


Teenus on mõeldud otseselt last vahetult kasvatavale isikule (lapsevanem, eestkostja või perekonnas hooldaja), et tagada nende parem toimetulek ning toetada nende töötamist.
Vastavad vahendid teenuse osutamiseks on eraldanud riik kohalikule omavalitsusele.
Lapsevanemal on õigus ise otsida oma lapsele, tema erivajadustest lähtuvalt, sobiv lapsehoiuteenuse osutaja. Teenust tuleb planeerida kuni kuu aega ette, sest teenust ei ole võimalik taotleda ootamatult tekkinud abivajaduse puhul.
Õigus lapsehoiuteenust saada on raske või sügava puudega last kasvataval isikul kuni kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18- aastaseks, eeldusel et:
 • lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
 • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (välja arvatud lapse perekonnas hooldamine);
 • laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
Teenusele saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele:
 • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 • lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
 • arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
 • perekonnas hooldamise lepingu koopia või eestkostja määramise otsus (vajalik perekonnas hooldaja ja eestkostja puhul).
Kui kõik dokumendid on nõuetekohaselt esitatud, teeb kohalik omavalitsus otsuse lapse teenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul.
Kohalik omavalitsus, lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja ning lapsehoiuteenuse osutaja vahel sõlmitakse teenuse osutamiseks haldusleping. 
Lepingu järgi tasub lapse kohalik omavalitsus lapsehoiuteenuse osutajale teenuse eest esitatud arvete alusel.
Lapsehoiuteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba.
2014 seisuga võib Pärnumaal osutada lapsehoiuteenust Pärnu Lasteküla, Eliise Puhkusepesa.
Lapsehoiuteenuseks eraldatud vahendite kasutamist ja tingimusi reguleerib Paikuse Vallavolikogu määrus „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord".
 

Eluasemeteenus


Eluasemeteenuseks on sotsiaaleluruumi kasutada andmine isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline või võimeline endale ja oma perekonnale eluaset tagama. Sotsiaaleluruumi soovija esitab avalduse Paikuse valla pereabikomisjonile, kes arutab avalduse põhjendatust. Vaba sotsiaalpinna olemasolul ja isiku või pere vastavuse korral teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku üürilepingu sõlmimiseks. Lepingud on tähtajalised, kehtivusega mitte rohkem kui üks aasta.
 

Tugiisiku teenus


Teenuse sisuks on ühe või mitme kooselava isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema õiguste ja kohustuste teostamisel või toimetulekul isiku igapäevases elukeskkonnas.
Üldjuhul on teenuse eesmärgiks inimese toimetuleku tagamine, kuid eesmärgiks võib olla ka lapse hooldamise ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.
Tugiisiku teenuse sihtgrupid:
 • erivajadusega lapse vanemad, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
 • isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut;
 • lapsed, kes vajavad abi psüühika- või käitumishäire tõttu;
 • lapsed, kelle vanemad on raskustes nende eest hoolitsemisega ning neile turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisega.
Tugisiku määramine on reguleeritud Paikuse Vallavolikogu määrusega Tugiisiku teenuse osutamise kord".
 

Isikliku abistaja teenus


Isikliku abistaja teenuse eesmärk on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine.
Isikliku abistaja teenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimese abistamises neis igapäevatoimingutes, mida ta ei ole võimeline ilma kõrvalise abita sooritama.
Teenuse eesmärgiks on võimaldada puudega inimesel osaleda ühiskonnas võrdväärselt teistega ja elada täisväärtuslikku elu.
Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning fikseeritakse teenuse osutaja, kliendi või tema eestkostja ja isikliku abistaja vahel sõlmitavas kolmepoolses lepingus. Isikliku abistaja väljaõppe eest vastutab klient või tema seaduslik esindaja.
Isikliku abistaja teenus on reguleeritud Paikuse Vallavolikogu määrusega „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord".
 

Koduhooldusteenus


Koduhooldusteenus  on teenus, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes, aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
Üldjuhul ei määrata koduteenust isikule, kellel on perekonnaseaduse alusel hooldamiskohustusega lähisugulased.
Teenuse korraldamine on reguleeritud Paikuse Vallavolikogu määrusega „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord".
 

Hooldaja määramine


Hooldaja määramise eesmärk on aidata kaasa raske või sügava puudega hooldamist vajava isiku hooldamisele tema enda kodus.
Raske või sügava puudega isiku abistaja või muu isik, kes märkab puudega inimese hooldusvajadust, pöördub Paikuse valla sotsiaaltöö spetsialisti poole hooldaja määramise taotlusega.
Sotsiaaltöö spetsialist külastab hooldust vajavat isikut tema kodus, hindab hooldusvajadust ning vormistab vajalikud dokumendid. Paikuse valla pereabikomisjon arutab avalduse sisu ja põhjendatust ning teeb vallavalitsusele ettepaneku hooldaja määramise või mittemääramise kohta.
Hooldajatoetuse summaks on 30, 22.50 ja 18 eurot kuus. Arvestades hoolduskoormust võib hooldajatoetus olla suurem, kui hooldaja ei ole hooldatava seadusjärgne ülalpidaja.
Üldjuhul ei määrata hooldajatoetust isikule, kellel on perekonnaseaduse alusel puudega hooldatava isiku ülalpidamiskohustus.
Hooldaja määramine on reguleeritud Paikuse Vallavolikogu määrusega „Hooldajatoetuse maksmise ja määramise kord".
 

Hooldamine hoolekandeasutuses


Hooldamine hoolekandeasutuses on isiku hooldamine talle sobivas päevases või ööpäevaringselt tegutsevas asutuses, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine.
Osaliselt valla poolt finantseeritavale üldhooldekodu kohale võib avalduse esitada vanur või puudega isik, kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kellel puudub seadusjärgne ülalpidamiskohustusega isik või kui see isik ei ole suuteline täitma talle seadusega pandud kohustusi ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
Üldhooldekodusse suunamisel sõlmitakse vallavalitsuse, hooldekodu ja hooldusele suunatud isiku või tema seadusliku esindaja vahel kolmepoolne leping. Hooldatav on kohustatud ise tasuma osa oma ülalpidamiskuludest. Lepinguga sätestatakse ülalpidamiskohustusega isiku ja valla osalus ülalpidamiskulude katmises.
 

Muud sotsiaalteenused


Toimetuleku toetamiseks vajalikud muud sotsiaalteenused on sotsiaaltransporditeenus, pesu pesemine ja dušši kasutamine.
Sotsiaaltransporditeenust osutatakse isikutele, kes tervislikel või muudel põhjustel ei saa kasutada ühistransporti. Üldjuhul osutatakse transporditeenust sõiduks meditsiiniasutusse või põhjendatud juhtudel teistesse ametiasutustesse.
Pesu pesemise ja dušši kasutamise teenust osutatakse isikutele Paikuse Päevakeskuses, kellel kodus puuduvad vastavad võimalused.