23.01.17
01. märtsist 2013. aastal algas Paikuse vallas korraldatud olmejäätmevedu. Tahkuranna, Paikuse, Surju ja Tori valla ning Sindi linna poolt korraldati avalik konkurss segaolmejäätmete veoks ühises korraldatud jäätmeveopiirkonnas. 
 
Jäätmeseaduse §69 lg 1 kohaselt loetakse kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks alates kohaliku omavalitsuse vastavasisulise määruse jõustumisest. Paikuse Vallavolikogu 21. jaanuari 2013. aasta määrusega nr 2 kinnitatud „Korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja  rakendamise juhend" §7 järgi loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks kõik korraldatud jäätmeveo piirkonda arvatud jäätmevaldajad. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates käesoleva määruse jõustumisest või ainuõigust omava jäätmevedaja konkreetses jäätmeveo piirkonnas korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest.
 
Konkursi tulemusel on  alates 01.märtsist 2013.a kuni 29.veebruarini 2017.a Ragn-Sells AS-il jäätmeveo ainuõigus Paikuse valla territooriumil.  AS Ragn-Sells sõlmib kõigi jäätmevaldajatega vastava lepingu. Lepingu sõlmimata jätmine ei tühista korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemist ega vabasta teid jäätmeseadusest ja Paikuse Vallavolikogu määrusest.
Vallavalitsus võib erandkorras teatud tähtajaks lugeda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja poolt vallavalitsusele esitatud kirjaliku põhjendatud avalduse alusel. 
 
Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni vallavalitsusest ja AS Ragn-Sellsi klienditeenindusest.
Enda järgmise jäätmeveo kuupäeva leiad  online päringuga teenusepakkuja veebilehelt
 
 
Täiendav informatsioon ja teenuste hinnakiri AS Ragn-Sellsi kodulehel.