23.01.17
Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Sortimisel eraldatakse taaskasutatavad jäätmed ning ohtlikud jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on tehniliselt teostatav ja sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi.
 
Jäätmed kõrvaldatakse ja segaolmejäätmed taaskasutatakse nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas jäätmekäitluskohas.
 

Pakendid 

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kätte toimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorratooted.
 

Pandipakend

Pakendite tagatisraha suuruseks 10 senti pakendi kohta sõltumata selle liigist ja suurusest. Pandimärgid (A, B, C, D, D korduskasutatav ja K korduskasutatav) ei ole visuaalselt seotud tagatisraha määraga, mis tähendab, et ka pakendite etiketid ei muutu ja pakendiettevõtjad ei pea neid ümber tegema.   
Pandipakendi ehk taara vastuvõtukohta Paikuse vallas ei ole. Lähimad vastuvõtu kohad on Sindi Konsumis ja Maximas ning Pärnu Rae poes. 
 

Pakendijäätmete sorteerimise nõuded.

Avalike pandimärgita pakendimahutite asukohad Paikuse vallas:

Segapakend

 
Paikuse alev Paikuse vallamaja, Pärnade pst 11
Paikuse alev Paikuse Põhikool, Paide mnt 19
Paikuse alev Paikuse Päevakeskus, Tiigi 2
Paikuse alev Paikuse Lasteaed Mesimumm, Kastani väikekoht 10
Seljametsa küla Seljametsa Lasteaed, Seljametsa küla

Papp ja vanapaber

 
Paikuse alev Paikuse vallamaja, Pärnade pst 11
Paikuse alev Paikuse Põhikool, Paide mnt 19
Paikuse alev Paikuse Päevakeskus, Tiigi 2
Paikuse alev Paikuse Lasteaed Mesimumm, Kastani väikekoht 10
Seljametsa küla Seljametsa Lasteaed, Seljametsa küla

 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.
Jäätmete liigitamist ohtlike jäätmete hulka reguleerib Vabariigi Valitsuse 6.04.2004 määrus nr 103
Ohtlikud jäätmed kogutakse teistest jäätmetest eraldi. Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende jäätmete ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi ja jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.
 

Ohtlike jäätmete üleandmisvõimalused:

Paikuse vallavalitsus korraldab KIK-i kaasrahastamisel kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumisringe. Info kogumisringi toimumise aja  ja veograafiku kohta avaldatakse Paikuse valla kodulehel ja vallalehes Paikuse Postipaun.
Paikre prügilas Põlendmaa küla, Paikuse vald. Prügila lahtioleku aegadel. 
Patareide kogumiskastid asuvad Paikuse Päevakeskuses ja Paikuse Spordikeskuses. 
 

Elektri- ja elektroonikajäätmed

Eraisikud saavad komplektseid elektroonikaseadmeid (seadmed, mis töötavad elektri või patarei pealt), mida kasutatakse kodumajapidamistes, tasuta ära anda. Kui seade on „laiali" lammutatud (näiteks puudub mootor), on tegemist olmejäätmetega ja olmejäätmete vastuvõtt on tasuline.
Koduelektroonikat võtavad vastu ka kõik kauplused nn. vahetuskaubana -  kui uut lähed ostma, võtad vana seadme kaasa.
Elektri- ja elektroonika jäätmeid saab tasuta üle anda Paikre prügilasse (Põlendmaa küla, Paikuse vald) ja Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu).
 

Vanarehvid

Sõiduautorehvid saab eraisik tasu eest ära anda Paikre prügilasse (Põlendmaa küla, Paikuse vald) ja Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu), vastavalt kehtestatud hinnakirjale.
 

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmeid saab tasu eest ära anda Paikre prügilas (Põlendmaa küla, Paikuse vald), vastavalt kehtestatud hinnakirjale.