23.01.17
Jäätmed on mis tahes („Jäätmeseaduse" § 2 lõikes 3 loetletud jäätmekategooriasse kuuluv) vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. 
 
Äraviskamine tähendab vallasasja kasutuselt kõrvaldamist, loobumist selle kasutusele võtmisest või kasutuseta hoidmist, kui selle kasutusele võtmine ei ole tehniliselt võimalik, majanduslikest või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik. 
 
Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.
 
Jäätmeid tekib iga päev kõigis inimtegevuse valdkondades. Selleks, et meid ümbritsev keskkond säiliks võimalikult puhtana, on meil vaja oma tegevustega vähendada tekkivate jäätmete hulka kuni jäätmetekke vältimiseni üleüldse.  Juba tekkinud jäätmeid tuleb võimalusel taaskasutada ning alles seejärel suunata neid ladestamisele.