22.01.18

PAIKUSE VALLA VAPIMÄRK ON OMISTATUD

 
2017.a.
VALLI ROOSMAA - seoses hästi funktsioneeriva ja läbipaistva raamatupidamise pikaajalise eeskujuliku korraldamise eest.
EVE PAAS - seoses pikaajalise järjepideva ja tulemusliku asjaajamise korraldamisega ja isikliku panuse eest valla elu edukal arendamisel.
 
2016.a.
MAIT TALVOJA - Paikuse vallavolikogu pikaajalise tulemusliku juhtimise ja valla majanduse edenemisse antud tõhusa panuse eest.
TARMO SAARTS - Paikuse valla soojamajanduse jätkusuutlikkuse tagamisse ning tarbijaid ja keskkonda väärtustava ettevõtluskultuuri juurutamisesse antud erakordselt suure panuse eest.
MONIKA VAHER - Paikuse Huvikooli loomise ja järjepideva arendamise ning pikaajaliselt kunstihariduse andmise eest Paikusel.
MARIKA VALTER - Paikuse avatud noortekeskuse loomise, juhtimise ja arendamise ning kaasahaarava ja tulemusliku noorsootöö eest Paikuse vallas.
 
2014. a
TEET KURS - OÜ Paikre esimesele ja kauaaegsele juhile, kaasaegse, vallarahvale tööd andva jäätmekäitluskompleksi ülesehitamise eest.
 
2011. a
HELVE REISENBUK - pikaaegse panuse eest Paikuse valla humanitaarvaldkonna juhtimisel ja arendamisel.
 
2010. a
AARE KÜLAOTS - pikaaegse ja silmapaistva Paikuse Põhikooli juhtimise ning arendamise eest.
KAIE REIAL - pikaaegse ja silmapaistva Seljametsa Lasteaed-Algkooli juhtimise ning arendamise eest.
 
2009. a
-
 
2008. a
ERIKA POPP - südamega tehtud pikaajalise töö eest sotsiaalhoolekande süsteemi arendamisel ning uute sotsiaalteenuste ellurakendamisel vallas.
ALLI VOHU - pikaajalise tänuväärse töö eest sotsiaalhoolekande valdkonnas ning olulise panuse eest sotsiaalhoolekande süsteemi väljakujundamisel vallas.
 
2007. a
ELMAR ORAV - aastatepikkuse märkimisväärse panuse eest valla eelarve kujundamisse ja valla arengu järjepidevuse tagamisse.
MAIU SAARE - MTÜ Paikuse Naisteühing Marta eestvedajana Seljametsa külas heakorratalgute ja avalike ürituste korraldamise eest.
 
2006. a
AIN JAKOBSON - kauaaegse sihikindla ja tulemusliku tegevuse ning äärmiselt põhjaliku, loodushoidliku ja inimsõbraliku suhtumise eest Paikuse valla elamu- ja kommunaalmajanduse arendamisel ning Paikuse motosportlaste edukusse antud suure isikliku panuse eest. 
LEMBIT ROOSIMÄE - pikaajalise ajaloo ja koduloo alaste teadmiselamuste jagamise eest Paikuse valla noortele, mahuka ja sisuka kodu-uurimusliku tegevuse ning mälumänguharrastuse populariseerimise eest. 
 
2005. a 
MARI PUKK - 25 Paikuse lasteaiale pühendatud aasta eest, sealhulgas lasteaia avamisele antud panuse ning lastele kodukoha väärtustamise õpetamise eest.
 
2004. a
MAIRE KRINAL - hindamatu entusiasmi ja tööpanuse eest laulukultuuri edendamisel ja koorimuusika eestvedamisel vallas ning Paikuse kooride suurepäraste esinemiste eest.
HELDOR KÄÄRATS - Paikuse valla ajaloo uurimisse ja avalikustamisse antud panuse eest.
 
2002. a 
LAINE JÄRVEMÄE - Paikuse valla ajaloo uurimisse ja uurimuste avaldamisse, muuseumi töö käivitamisse ning lastele koduloo õpetamisse antud panuse eest.
ANNE JÄRVSAAR - Paikuse valla elanikele arstiabi võimalikult kättesaadavaks, mugavaks ja meeldivaks tegemisel osutatud suure isikliku panuse eest.
 
2001. a 
PIRKKO LAVILA - Paikuse ja tema sõprusvaldade vahelistele edukatele koostöö- ja sõprussuhetele kaasaaitamise, eestluse propageerimise ja Soomes Paikuse valla tutvustamise eest.
PENTTI ASTALA - valla arengule kaasa aitamise eest Paikuse ja tema sõprusvaldade vahelise sõpruse ja koostöö, eriti maa-ettevõtluse arendamise teel Paikuse talupidajatele Soomes põllumajandusalase koolituse ja praktika korraldamise kaudu.
TAISTO KAKKO - Paikuse valla koolide tutvustamise eest internetis ning Paikuse laste motiveerimise eest hariduses ja üldise arengus.
MAIE KALBUS - valla arengule ja heale mainele kaasaaitamise eest aastatepikkuse tulemusrikka rahvatantsujuhitöö ja paljudele valla kultuuritraditsioonidele aluse panemise kaudu.
 
2000. a 
AIVAR ILD - valla arengule kaasa aitamise eest maaelu arendamise, järjepidevuse kandmise ja tulemusliku töö kaudu põllumajanduses.
TOIVO NIKOPENSIUS - Paikuse valla tuntuse laiendamise ja hea maine tugevdamise eest traditsiooniliseks muutunud rahvusvahelise mootorrataste mitmepäevasõiduvõistluse "ENDURO – PAIKUSE …" korraldamise kaudu.
 
1999. a 
VAHUR REIMANN - valla spordielu pikaajalise ja tulemusliku korraldamise eest.
 
1998. a
ELVY ENNIS - Paikuse valla ajaloo jäädvustamise ning külaelu elavdamise eest.
KAIU KUSTASSON - Paikuse valla spordielu edendamise eest.
HELMUT SINISAAR - Paikuse aleviku väljaehitamise heakorrastamise ning valla spordielule aluse panemise eest.
LIILIA VARIK - Kauaaegse ja kohusetundliku töö eest Paikuse vallasekretärina.
 
1997. a
KUNO ERKMANN - teenete eest valla arengukava planeerimisel ja põhikooli hoone väljaehitamisel.
AIME KÄÄRATS - teenete eest aluse panemisel valla haridusele ja sotsiaalobjektide väljaehitamisel.
JÜRI MERITS - teenete eest Paikuse politseikooli rajamisel, laiendamisel ja igakülgse arendamisel.
 
1996. a 
MARIA HUNT 
HARRI TIMBERG - Seljametsa kooli taas avamisel ja külaelu edendamisel osutatud teenete eest.
 
1995. a
HEIKI MÄGI
MYNÄMÄKI VALD
MIETOISTE VALD
TIIU LAASME
VELLO PALUOJA
 
 
Toimetaja: RIITA LILLEMETS