Uudised ja teated

« Tagasi

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka Viljandi maakonda, siis koostatakse maakonna teemaplaneeringut ühiselt ja samaaegselt Viljandi Maavalitsusega. 
 
Soomaa piirkonna teemaplaneering Pärnumaa osas võeti vastu Pärnu maavanema 07. juuni 2017 korraldusega nr 1-1/17/238 ja suunati avalikule väljapanekule.
 
Teemaplaneeringu eesmärgiks on mitmekülgse ja valikvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamine ning  kohalike inimeste elu- ja majandustegevuse soodustamine Soomaa piirkonnas. Määratud on ruumilise arengu põhimõtted ja prioriteedid, olulisemad sotsiaalse ja tehnilise taristu objektid, maa- ja veealade kasutamistingimused rahvuspargis. 
Planeeringus keskendutakse transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavusele, teede ja sildade seisukorrale, turismile, puhkealadele ja matkaradadele, elektri- ja internetiühenduste kättesaadavusele ning elanike turvalisuse tagamisele. Antakse hinnang rahvastiku muutustele, näidatakse võimalused vanade talukohtade kasutusele võtmiseks rahvuspargis.
 
Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: 1) põhijoonis ja 2) turism.
 
Teemaplaneering on koostatud koostöös Viljandi Maavalitsusega, Keskkonnaameti jt teiste riigiasutustega, piirkonda jäävate kohalike omavalitsuste, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja teiste ettevõtete ning mittetulundusühingutega.
 
Teemaplaneeringu käigus koostati Soomaa piirkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, mille tulemusena Pärnu maavanem  korraldusega 01.märts 2016 nr 1-1/16/206 jättis Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu KSH  algatamata.
 
Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20. juuni kuni 2. august 2017. aastal.
 
Avaliku väljapaneku ajal  saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu) ning Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal ja Tipu Looduskoolis Viljandimaal.  Elektroonselt on teemaplaneering kättesaadav Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud ja Viljandi Maavalitsuse veebilehel  http://viljandi.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.
Teemaplaneeringu avalikud arutelud toimuvad:
  • 28. augustil 2017 algusega kell 15.00 Viljandi Maavalitsuse III korruse nõupidamiste saalis (Vabaduse plats 2, Viljandi);
  • 29. augustil  2017 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse 5. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu);
  • 30. augustil  2017  algusega kell 15.00 Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal. 
Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 2.08.2017) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: info@parnu.maavalitsus.ee
 
Teemaplaneeringu koostamise algataja on Pärnu maavanem, planeeringu koostamise korraldaja, koostaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu).
 
Kontaktisikud planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 447 9761 tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 447 9762, raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee.