Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek Tõlla maaüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale

Paikuse Vallavalitsus võttis 13. märtsi 2017 korraldusega nr 56 vastu Paikuse valla, Silla küla
Tõlla maaüksuse ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu
, millega soovitakse rajada
neli elamumaa krunti ja üks tänava maa-ala krunt avalikuks kasutamiseks

Planeeritav ala asub Paikuse vallas Silla külas Servaku-Vaskrääma tee nr. 5680067 ääres ja
suurus on ca 1,6 ha. Praeguse põllumaa üldplaneeringu kohane juhtotstarve on elamumaa (E1).

Maa-ala asub maaparandussüsteemi Servaku ehitisel.
Kõikide ametkondadega on kooskõlastused saavutatud.

Planeeringulahendusega on määratud ringliiklus ümber Tõllapulga kinnistu ja tee kasutusõiguse
seadmine naaberkinnistu tee osale.

Eluhooned on võimalik paigaldada maaparandussüsteemi kahjustamata. Vajadusel ehitatakse
torustikud ümber vastavalt koostatavale projektile, mis tuleb kooskõlastada täiendavalt
Põllumajandusametiga.

Planeeringu elluviimise esimene etapp on avaliku juurdepääsutee ja tehnovõrkude rajamine.
Teises etapis on võimalik taotleda ehituslube elamutele. Detailplaneering ei muuda kehtivat
üldplaneeringut.

Avalik väljapanek korraldatakse 30. märtsist -13.aprillini 2017 vallamajas , mille jooksul on
võimalik esitada ettepanekuid ja täiendusi selle planeeringu kohta.

Planeeringuga saab tutvuda ka valla veebilehel http://www.paikuse.ee/tolla .
Avalik arutelu toimub 18.aprillil kell 16 vallamajas volikogu saalis.
Täiendav informatsioon telefonil 4420777 või reet.olev@paikuse.ee.