Uudised ja teated

« Tagasi

Uus elatisabiskeem

1. jaanuarist 2017 käivitus uus elatisabiskeem, millega kompenseeritakse lapsele saamata jäänud elatisraha. Kasutusel on kaks elatisabi liiki: kohtumenetlusaegne elatisabi ja täitemenetlusaegne elatisabi. Mõlema elatisabi saamise eelduseks on pöördumine elatisnõudega kohtusse.

Kohtumenetlusaegset elatisabi saab taotleda Sotsiaakindlustusametist 45 päeva jooksul alates kohtu makseettepaneku määruse või hagi tagamise määruse väljastamisest. See tähendab, et taotluse saab esitada, kui kohus on asja menetlusse võtnud ja sellekohase määruse väljastanud. Kohtumenetlusaegse elatisabi suurus on 100 eurot lapse kohta kuus. Toetust makstakse maksimaalselt 150 päeva eest.

Täitemenetlusaegne elatisabi saab taotleda kohtutäiturilt. Kui kohus on lapsele välja mõistnud elatise ja kohustatud vanem seda ei maksa, saab last kasvatav isik pöörduda kohtutäituri poole ja alustada täitemenetluse. Täitemenetlusaegse elatisabi suurus on kuni 100 eurot kuus. Elatisabi hakatakse maksma kui võlgnik ei ole nelja kuu möödudes täitemenetluse alustamisest võlga tasunud. Elatisabi makstakse kuni kohtulahendis märgitud elatisabi maksmise kohustuse lõpuni.

Põhjalikum info on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel ja infotelefonil 612 1360.