3.01.18

1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

 
Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linnAudru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.
 
Üleminekuperiood
Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 
 
  • 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
  • Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

Haldusreform

21.12.16
Paikuse Vallavolikogu otsustas 21.03.2016 nõustuda Pärnu Linnavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
 
Kevadest saadik on kestnud ühinemisläbirääkimised Pärnu linna ning Are, Audru, Paikuse, Sauga, Tori ja Tõstamaa valla vahel. Toimunud on hulgaliselt teemakohaseid kohtumisi rahvaga, sealhulgas ka Paikuse alevis ja Seljametsas.
 
5.- 25.09.2016 oli kõigis nimetatud omavalitsusüksustes avalikkuse eest ühinemislepingu projekt, mille kohta sai ettepanekuid esitada kuni 25.09.2016.
Ühinemislepingu kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete koond on leitav ühinemislepingu lisade hulgast.
Tori, Sauga ja Tõstamaa vallavolikogud otsustasid hiljem Pärnu linna ettepanekul toimunud läbirääkimistest loobuda. Pärast Sauga valla poolt ühinemisläbirääkimistest loobumist puudub Are vallal ühine piir moodustuva kohaliku omavalitsuse üksusega ning Are valla ühinemine Pärnu linnaga võib osutuda võimatuks. 
 
Jätkunud läbirääkimistel jõudsid Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna esindajad kokkuleppele sõlmida kolmepoolne ühinemisleping ja esitada taotlus kolme kohaliku omavalitsusüksuse ühinemise kaudu uue kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamiseks. Kõik kolm volikogu tegid ühinemise otsuse 15. detsembril 2016.a. Paikuse Vallavolikogu 15.12.2016 otsus „Ühinemislepingu kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine"  ning otsusega kinnitati ühinemisleping.
 
 Kogu ühinemisinfo on kättesaadav Pärnumaa Omavalitsuste Liidu leheküljel.