Ehitus- ja kaeveluba

13.01.17
Ehitamine on tegevus, millega puutuvad elu jooksul kokku vähemal või suuremal määral kõik. Samas on ehitamine tegevus, mis võib tekitada ohtu inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale. Selles valdkonnas tegustemist reguleerivad ehitusseadus, planeerimissedus, mitmed Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrused, Paikuse valla üldplaneering jne. 
Ehitamine on kallis tegevus, sellepärast puudutab seda valdkonda väga oluline eesti vanasõna
"Üheksa korda mõõda ja üks kord lõika".  
 
Ehitised jagunevad (EhS) hooneteks ja rajatisteks ning nende ehitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks on vajalik ehitusprojekt või eskiis ning ehitusluba või kirjalik nõosolek.
Ehitusprojekti koostamise aluseks (EhS)
 • hoonete puhul on:
  • detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailplaneering
  • detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel projekteerimistingimused
 • rajatiste puhul on:
  • ainult projekteerimistingimused
 

Detailplaneering

 
Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik Paikuse alevi, Silla ja Seljametsa külade  kompaktse asustusega aladel (Paikuse valla üldplaneeringu kaart):
 • uue hoone, välja arvatud üksikelamu kõrvalhoone, suvila kõrvalhoone, aiamaja kõrvalhoone või kuni 20 m² ehitusaluse pindalaga väikehoone, püstitamise korral ja on selle püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks,
 • olemasoleva hoone, välja arvatud üksikelamu, suvila, aiamaja või nende kõrvalhooned, maapealse osa kubatuuri laiendamise korral üle 33 protsendi ja on selle hoone laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks;
 • maa-ala kruntideks jaotamise korral
 • hajaasustuses - kinnistu jagamisel väiksemaks kui 1 ha;
 • prügila või jäätmejaama rajamiseks koos selle teenindamiseks vajaliku maaga;
 • turismirajatiste ja –hoonete püstitamiseks;
 • uue hoonestuse rajamisel Pärnu ja Reiu jõgede kallastele (200 m tavalisest veepinnajoonest);
 • uue hoonestuse rajamisel väärtuslike maastike aladele.
 

Projekteerimistingimused

 
Uue hoone projekteerimise aluseks on detailplaneering ja selle puudumisel projekteerimistingimused.
Projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. Projekteerimistingimused koostatakse ja väljastatakse huvitatud isiku taotluse alusel hiljemalt 30 päeva jooksul sellekohase taotluse esitamise päevast arvates.
Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb:
 

Ehitusluba

 
Ehitusprojekt on ehitise (EhS) või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest. Projekteerimise staadiumid on eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt. Ehitusluba väljastatakse eelprojekti alusel. Ehitusprojekt, välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või kontrollitud käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud projekteerimises pädeva spetsialisti poolt. 
 
Ehitamist tohib alustada peale ehitusloa väljastamist omavalitsuse poolt. Selle saamiseks tuleb esitada omavalitsusele (EhS):
 
Ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile (EhS), välja arvatud käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel väikeehitise ehitamise korral. Ehitamisel tuleb vältida kahjulikke mõjusid naaberehitistele, ümbrusele ja teistele isikutele.
Ehitada võib ehitusettevõtja (EhS), kes vastab käesoleva seaduse EhiS-s sätestatud nõuetele. Seda nõuete ei pea järgima ainult üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone ja väikeehitise enda tarbeks ehitamisel.
 
Enne ehitamise alustamist määrab ehitise oamnik omanikujärelevalve tegijaks vastavat õigust omava isiku (EhS). Omanikujärelevalvet võib teha ehitise omanik, kui ehitatakse väikeehitist, üksikelamut, suvilat, aiamaja, taluhoonet, ehitise teenisnduseks vajalikku rajatist jne (EhS)
 
Ehitamise käigus tuleb tehtavad tööd dokumenteerida ja seda teeb ehitamist teostav isik. Enda tarbeks ehitatava üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitamise tehnilised dokumendid koosnevad ehitusprojektist ja ehitustööde päevikust, kuhu kantakse eritööde ja kaetud tööde andmed mahus, mis on asjakohased ja otstarbekad
 

Kasutusluba

 
Ehitamise lõpetamise järel tuleb taotleda ehitisele kasutusluba (EhS), mis on omavalitsuse nõusolek, et ehitis vastab ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.
Kasutusloa saamiseks esitatakse omavalitsusele (EhS):
 • kasutusloa taotlus (ehitusregistri blanketil)
 • ehitusprojekt, mille kohaselt on ehitis ehitatud
 • ehitamise tehniline dokumentatsioon
 • õigusaktis sätestatud juhtudel dokument, mis tõendab ehitise või tehnosüsteemi tehnilise kontrolli teostamist
 • tasuda riigilõiv (Riigilõivuseadus §331)
 
Kasutusluba väljastatakse pärast ehitise ülevaatust ja nõuetele vastavaks tunnistamist. Kasutusloa väljastajal on õigus kaasata ehitise ülevaatuse tegemisse selleks pädevaid isikuid ja institutsioone.
 
Inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale ohtliku ehitise omanik peab sellise ehitise kas viima vastavusse ehitisele esitatavate nõuetega voi lammutama omavalitsuse tehtud ettekirjutusega määratud tähtpäevaks, viisil ja tingimustel.
 

Väikeehitis

 
Ehitiste eriliik on väikeehitis (EhS) ja see võib olla:
 • kuni 60 m² ehitisealuse pinnaga ühel kinnistul asuv ehitis, mille kõrgus maapinnast on kuni viis meetrit ja millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone
 • olemasolevate ehitiste teenindamiseks vajalik rajatis, mis ühendataksetehnovõrkudega.
Väikeehitise ehitamiseks on vajalik omavalitsuse kirjalik nõusolek järgmistel juhtudel:
 • ehitatakse väikeehitist ehitisealuse pinnaga 20-60 m²
 • muudetakse ehitise tehnosüsteemi või asendatakse kogu tehnosüsteem samaväärsega
 • püstitatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel maa-ala piiramiseks piirdeaedasis, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetööd
 • asendatakse korterelamus avatäiteid nii, et muutub ehitise välisilme
Kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb omavalitsusele esitada:
 

Ehitise lammutamine

 
Ehitise lammutamine on samuti ehitustöö ning see nõuab:
 
Kui ehitusloa omanik muudab ehitusprojekti selliselt, et muutuvad ehitise olulised tingimused või tehnilised näitajad, siis tuleb taotleda uus ehitusluba.
 

Puurkaev

 
Puurkaevu rajamise või likvideerimise aluseks on Veeseadus.
 
 1. Puurkaevu rajamist taotlev isik kooskõlastab KOV-ga puurkaevu asukoha.
 2. Tehakse projekt vastavaid õigusi omava isiku poolt.
 3. KOV saadab projekti Keskkonnaametile kooskõlastuseks (vastus 10 tööpäeva jooksul).
 4. Puurkaevu rajamist taotlev isik taotleb ehitusloavõi kirjaliku nõusoleku.
 5. Puurija peab puurimispäevikut, lisa 3 ja peale puurimistööde lõpetamist esitab puurimispäeviku andmed Keskkonnaametile.
 6. Puurkaevu rajamist taotlev isik taotleb KOV-ilt kasutusloa.

 

Kaeveluba

 
Paikuse valla kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde tegemist Paikuse valla haldusterritooriumil. Eeskirja sätteid ei kohaldata:
 • kaevetöödel maaüksustel, kus kaevetööd on reguleeritud  teiste eeskirjadega;
 • maaüksusel ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke- ja rajatisi;
 • kaevetöödel, mis kaasnevad ehitamisega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.
Kaevetöödeks loetakse pinnases tehtavaid töid:
 • sügavamal kui 30 cm maapinnast;
 • kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet.
Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Kaevetööde tegija esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele, millele lisatakse:
 • vajalikud kooskõlastused;
 • kaevetööde asukoha lihtsustatud skeem;
 • vajadusel tee omanikuga kooskõlastatud liikluse ümberkorraldamise skeem.
Vallavalitsus väljastab kaeveloa 3 tööpäeva jooksul, arvates kaevetööde tegija poolt nõuetele vastava taotluse esitamise päevast.
 
Kõik riigilõivud tasutakse PAIKUSE VALLAVALITSUSE arvele
EE021010902001671005 AS SEB Pank
EE842200221018148500 Swedbank AS
 
Riigilõivude suurus vastavalt Riigilõivuseaduse § 331.