2015-2024 arengukava koostamine

4.09.14

Paikuse valla arengukava koostamine aastateks 2015 - 2024 algas andmete kogumise ja analüüsiga. Märtsis, aprillis ja mais toimunud arengupäevadel andsid osalenud elanike, asutuste esindajate, volikogu liikmete ja valla töötajate töögrupid hinnangu valla senisele arengutasemele ja tegid ettepanekuid tulevikuks. Arutati läbi valla tugevad ja nõrgad küljed, võimalused ja ohud, reastati kronoloogiliselt vajalikud tegevused ja meie ees seisvate probleemide lahendused. Lisati aprillis toimunud rahvaküsitlusest saadud info ja inimeste soovid.
 


Nüüdseks on arengukava projekt koos ja ootab eelnõuna vallavolikogu seisukohavõttu 15.09.2014 istungil.


Koos uue arengukavaga on valminud ka Paikuse valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018, mis samuti on kavas esitada volikogule vastuvõtmiseks15.09.2014 istungile.